قانون اصلاح لایحه قانونی‌حفظ‌ وگسترش فضای سبزدرشهرها » پورتال اطلاع رسانی شهرداری عشق آباد

شهرداری شهر عشق آباد

آخرین اخبار

مطالب تصادفی

شهرداری شهر عشق آباد


به وب سایت شهرداری شهر عشق آباد خوش آمدید


ارتباط با شهردار


قانون اصلاح لایحه قانونی‌حفظ‌ وگسترش فضای سبزدرشهرها

مجموعه : خبرها

«قانون اصلاح لایحه قانونی‌حفظ‌ وگسترش فضای سبزدرشهرها مصوب۱۳۵۹شورای انقلاب» مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱ – به منظورحفظ وگسترش فضای سبز وجلوگیری ازقطع بی رویه درختان،قطع هرنوع درخت ویانابودکردن آن به هرطریق درمعابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان‌ها،باغات ونیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند درمحدوده وحریم شهرها بدون اجازه شهرداری ورعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.

ضوابط وچگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشورتوسط وزارت کشورباهماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی،سازمان حفاظت محیط زیست،وزارت جهادکشاورزی وشهرداری تهران تهیه وبه تصویب شورای عالی استان ها می رسد.

تبصره ۱- اصلاح و واکاری باغات درحریم شهرها به شکل جزئی ویا کلی مشمول این ماده نیست وطبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

تبصره۲ – مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق باقوانین ورعایت اصل یکصد وسی وهشتم (۱۳۸)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهدرسید تادرصورتی که برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر واصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد.

ماده ۲ – شهرداری ها درمحدوده قانونی وحریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال  شناسنامه ای شامل تعداد ونوع و محیط وسن تقریبی درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند واین شناسنامه هر ۵سال یک بار قابل تجدید وسند اجرای این قانون می باشد.

تبصره : شهرداری ها مکلفند درختان معابر، میادین ، بزرگراه ها وپارک ها را پس از تنظیم مشخصات آنان، پلاک کوبی کنند.

ماده ۳- مأموران شهرداری ها برحسب مورد می توانند بر تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با درست داشتن معرفی نامه ونمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون بشوند.

ماده ۴ – ازتاریخ اجرای این قانون اعم از این که شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظیم وابلاغ شده باشد یانه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات وضوابط مربوط.

تبصره ۱ – تفکیک اراضی مشجروباغات فقط براساس ضوابط ماده(۱)این قانون وبارعایت سایر مقرارت شهرسازی ودرج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت درهرمحل وباهرمساحت بدون کسب اجازه وفق مقرارت این قانون ممنوع است.

تبصره ۲- درپروانه های ساختمانی که براساس طرح جامع ویا هادی شهرها از طرف شهرداری ها صادر می شود تعداد درختی که دراثر ساختمان باید قطع شود تعیین وقید خواهد شد. درصورتی که پس از دریافت پروانه وقطع درخت ظرف مدت مندرج درپروانه بدون عذرموجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات های مقرر دراین قانون خواهد شد.

تبصره ۳ – مالکین باغات ومحل هایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازاء درخت هایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معادل دوبرابر محیط بن درختان قطع شده درهمان محل ویا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل ۱۰سانتی متر بر طبق ضوابط ودستورالعمل های موجود در فصل مناسب غرس نمایند.

تبصره ۴ – کاشت وحفاظت وآبیاری درختان معابر، میادین ، بزرگراه ها وپارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها می باشد.

ماده ۵ – ضوابط مربوط به خزانه وجابه جاکردن ، جانشین ساختن وقطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستان ها ، قلمستان وباغات وموارد دیگر دارد به موجب آئین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.

ماده ۶ – هرکس درختان موضوع ماده (۱)قانون گسترش فضای سبز را عالماً وعامداً وبرخلاف قانون مذکور قطع ویا موجبات ازبین رفتن آنهارا فراهم آورد علاوه بر جبران خسارات وارده ، حسب مورد به جزای نقدی ازیک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای قطع هردرخت ودرصورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره: درصورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را ازبین ببرد واز زمین آن به صورت تفکیک وخانه سازی استفاده کندهمه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود وبه مصرف خدمات عمومی شهر ومحرومین می رسد.

ماده ۷- کلیه مقررات ومفاد قانونی مغایربا این قانون لغو می گردد.

ماده ۸ – گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده ۹ – هرکس اعم از مأموران مجری این قانون ویا سایر اشخاص، عالماً جرایم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد ویا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر این که در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

آیین نامه قانون «قانون اصلاح لایحه قانونی‌حفظ‌وگسترش فضای سبزدرشهرها مصوب۱۳۵۹شورای انقلاب» مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای عالی استان ها در سی ودومین اجلاس مورخ۱۵/۵/۸۹ آئین نامه اجرایی ماده(۱)قانون اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست وشهرداری تهران تهیه وتنظیم گردیده مستند به ماده ۱قانون مذکور به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ – تعاریف

 واژگان به کاربرده شده دراین آئین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می‌شود:

الف- نهال: گیاه دارای ساقه(تنه)چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده(۱۵)سانتیمتر باشد.

ب- درخت:گیاه خشبی (چوبی)دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول(مثمر)وسایر درختان(غیرمثمر)که محیط بن آنها از پانزده سانتیمترکمترنباشد.

تبصره:درخت مو با هربن وبوته های چای مشمول این تعریف می شوند.

ج- بن درخت:محل تلاقی تنه درخت یا نهال باسطح زمین است.درصورتی که درخت در سطح زمین به چندساقه منشعب شده باشدبن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهدبودوبقیه ساقه،شاخه محسوب می شوند.

د – باغ: از نظراین آیین نامه به محلی اتلاق می شودکه حداقل یکی ازمشخصات ذیل را داشته باشد:

۱-داشتن حداقل ۵۰۰مترمربع مساحت.درصورت وجودبناومستحدثات درزمین به طورمتوسط درهرشانزده(۱۶)مترمربع محوطه بازخارج ازساختمان یک اصله درخت ودرصورت عدم سابقه احداث بنابه صورت متوسط بیست وپنج(۲۵)مترمربع یک اصله درخت مثمرویا غیرمثمرویاترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع وامحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسرشده درآمار (لحاظ شده دراین بند)نخواهدبود.

۲- دارا بودن سند مالکیت ویا سند مادر قبل ازتفکیک به عنوان باغ، باغچه ، زمین مشجروباغ عمارت.

۳- دارابودن سابقه رای دایر باغ،دایرباغچه، دایرمشجراز کمیسیون ماده دوازدهم(۱۲)قانون زمین شهری.

۴- محل هایی که درحریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.

۵- محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته می شوند.

ه- فضای سبز شهری: عرصه های مشجر ودارای پوشش گیاهی درمحدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی،دولتی وخصوصی باشند.

و- قانون: منظور از قانون دراین آیین نامه قانون«اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبزدرشهرها مصوب سال ۱۳۵۹شورای انقلاب» می باشدکه درتاریخ ۱۳/۵/۸۸به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

ماده ۲ – حدنصاب تفکیک باغات درمحدوده شهرها۲۰۰۰مترمربع ودرحریم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده درقانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (صرفاً درمورد باغات)وآیین نامه مصوب هیأت وزیران آن می باشد.

ماده ۳- شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هرنوع تغییر وضعیت وتعداد درختان املاک واراضی موضوع ماده۱ این آیین نامه وصدور پایان کارآن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت وتعداد درختان موجود درعرصه آنها دچار تغییر شده است، موضوع را ازکمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ وکاربری اراضی زراعی وباغ ها مستقر درسازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید.

ماده ۴ – کاشت ، حفاظت وآبیاری درختان وفضاهای سبزمعابر، میادین ، بزرگراه هاوبوستان‌های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست ومناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده۳قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.

تبصره ۱ – حفظ ونگهداری وآبیاری درختان درسایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین (بهره برداران)ومتصرفین آنها است.

تبصره ۲- درمورد موقوفات ؛ متولیان ومتصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستأجرین ، بهره‌برداران ومتصرفین مسئول آبیاری ونگهداری درختان هستند.

تبصره ۳ – درصورت اهمال درنگهداری درختان مشمول قانون ، شهرداری موظف است با أخذ مجوز از دادستان ، رأساً نسبت به آبیاری ونگهداری آنها اقدام وهزینه های متعلقه را با پانزده درصد(۱۵%)اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید لیکن درصورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی درنگهداری درختان شهرداری مجاز است درخصوص حفظ ونگهداری درختان به مالک مساعدت نموده وتنها هزینه های مترتبه را از وی دریافت نماید. درصوت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های             فوق الذکر،اداره اجرای احکام ثبت محل بادستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نماید.

ماده ۵ – برای قطع وجابه جایی هرگونه درخت درمعابر واماکن عمومی ، دولتی وخصوصی واقع درمحدوده وحریم شهر، بادرخواست مالکین ، متولیان ، متصدیان واشخاص مسئول این اماکن ، درموارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین نامه شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

الف – درخت غیر مثمری که به سن بهره وری رسیده باشد وبه قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که دراین صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد ، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت               می نماید ودر صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین وبه مالک پرداخت خواهد شد.

ب- درختی که به علت آفت زدگی ، بیماری ، انگل ویا علل غیر عمد دیگر خشک شده ویا احتمال سرایت آفت وبیماری از آن به دیگر درختان وگیاهان وجود داشته باشد ویا احتمال سقوط آن برود که دراین صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود.(مطابق تبصره ۲ انجام شود.)

ج – درخت درمحل احداث ساختمان ویا مسیر راه،کانال ومجاری آب،خطوط انتقال برق،لوله کشی نفت،گاز،تلفن ونظایرآن قرارگرفته باشدویا به هرنوعی مانع ازاجرای طرح های عمرانی وعمومی باشد.

د – درخت واقع درمعابر ویا میادین مانع عبور ومرور طبیعی باشد ویا وجود آن برای مالکین وساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.

تبصره ۱ – کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمات شهری(ازقبیل آب، فاضلاب ، گاز ، برق ، مخابرات ، شرکت پخش فراورده های نفتی وشهرداری وسازمان های وابسته به آن ...) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان ویا تخریب فضای سبز باشد ، علاوه بر سایر مجوزهای لازم ، از شهرداری (کمسیون موضوع ماده ۷آیین نامه)مجوز أخذ نمایند.

تبصره ۲ – درمورد بندهای(ج)و(د) اولویت با انتقال درختان درفصل مناسب با نظارت شهرداری وبا رعایت اصول علمی وفنی می باشد ودرصورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت وعدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درخت هایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده ۷ این آیین نامه صادر می شود به تعداد دوبرابر مجموع محیط بن ها درمحل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.

تبصره ۳- عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد ، توسط شهرداری أخذ خواهد شد.

تبصره ۴- فعالیت وبهره برداری از خزانه، قلمستان با عمده فعالیت آنها براساس مجوز ودستور العمل شهرداری بلامانع است.

ماده ۶ – درصورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی موجبات اتلاف وامحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری دراجرای ماده ۳ این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی وأخذ جریمه از طریق مراجع قضایی وپیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.

مأمورین شهرداری که دراجرای ماده ۵ این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده وبه موقع اقدام نکنند مختلف شناخته شده ومورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده ۷- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون وآیین نامه اجرایی آن وتشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هرشهرداری تشکیل می شود.

الف – یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب – یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی ویا معاون خدمات شهری شهرداری.

ج – مدیر عامل سازمان پارک ها وفضای سبز ودر صورت عدم وجود سازمان پارک ها وفضای سبز درشهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری.

تبصره ۱ – شهرداری موظف است برای صدورپروانه ساختمانی درعرصه های بامساحت بیش از ۵۰۰مترمربع که درمحدوده شهرواقع می باشد نظر کمیسیون فوق را أخذ نموده ومطابق آن عمل نماید.

تبصره ۲- شهرداری موظف است درکلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی درعرصه های بین ۵۰۰تا ۲۰۰۰متر مربع واقع درمحدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را درهر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده ونظریه کمیسیون را أخذ ومطابق آن اقدام کند:

الف – نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رییس شورا.

ب- مدیر منطقه شهرداری ودرصورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.

ج – نماینده مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری ، درصورت عدم وجود سازمان پارک ها وفضای سبز درشهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری.

تبصره ۳- جهت تشخیص باغات توسط شواری اسلامی شهر ، شهرداری موظف است درخواست مالک وذینفع با درخواست خود رابا سوابق ومدارکی که دربند (د) ماده ۱ آیین‌نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ۷ ارسال نماید ونظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد ، به ذینفع ابلاغ کند. درصورتی که ذینفع دوماه بعداز أخذ ابلاغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسلامی شهر ارسال خواهدداشت.نظر شورای اسلامی شهر درمورد تشخیص باغ قطعی است. درغیر این صورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دوماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون به عنوان رأی قطعی ونظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهدشد.

ماده ۸ –متقاضیان قطع،جابه جایی یا سربرداری درختان بایددرخواست خودرابه شهرداری محل ارایه وفرم مخصوصی که دراین زمینه توسط شهرداری دراختیارآنان قرارداده می شودتکمیل وتحویل نمایند.

شهرداری مکلف است حداکثرظرف مدت یک هفته ازتاریخ تسلیم وثبت،درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده۷موضوع این آیین نامه ارجاع نماید.کمیسیون مزبورمکلف است حداکثرظرف مدت یک ماه درخصوص درخواست متقاضی اتخاذتصمیم نمایدوشهرداری حداکثرظرف مدت یک هفته ازتاریخ ابلاغ نظرکمیسیون،موضوع را به متقاضی اعلام نماید.درصورت عدم اتخاذتصمیم توسط کمیسیون یاتأخیردرابلاغ پس ازموعدمذکور،شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

تبصره ۱- شهرداری ومتقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم ، مجاز به قطع درخت یا سربرداری با جابه جایی آ ن نخواهد بود.

تبصره ۲- شهرداری موظف است درصورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط اصولی علمی وایمنی رانموده وامکانات وتسهیلات مورد نیاز را درقبال دریافت اجور وهزینه های مترتبه دراختیار متقاضی قرار دهد.

ماده ۹ – کمیسیون ماده ۷ موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی وایمنی وهمچنین نحوه استفاده از تجهیزات وامکانات شهرداری برای سربرداری وجابه جایی درختان وفضاهای سبز را تدوین نموده وپس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید.

تبصره – هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین،متصدیان وذینفعان وشهرداری درمحدوده وحریم شهر ودر معابر واماکن عمومی وخصوصی با أخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ۷ امکان پذیر است . در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری وهرس طبق دستور العملی که توسط شهرداری تهیه وابلاغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان وجلوگیری از خشک شدن آنها گردد.

ماده ۱۰- دراجرای مواد۱و۷ قانون حفظ وگسترش فضای سبزدرشهرهاواصلاحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده وبروز نگهداری نماید:

الف – شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول .

ب- مساحت ملک.

ج- نشانی دقیق محل شامل : شهر، منطقه ، ناحیه ، خیابان ، کوچه، شماره، نام مالک یا ذینفع.

د- تعداد ومشخصات هریک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر وغیر مثمر.

ه- نام ، مشخصات ، سمت وامضای مأمور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شود.

تبصره ۱ - شهرداری موظف است پس از شناسایی ، باغ های واقع درمحدوده وحریم شهر آنها را روی نقشه وسامانه های مربوطه (GISو...) مشخص واعلام نماید. این باغ ها به هیچ وجه ، حتی درصورت قطع تمام درختان ، بدون أخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

تبصره ۲- شهرداری موظف است نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی ابلاغ نماید.

تبصره ۳- شهرداری موظف است هرسال نسبت به پلاک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نمایند.

ماده ۱۱- شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع درمعابر، میادین، بزرگراه ها وبوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت وتاریخ گزارش ، تهیه وتنظیم نموده ومراتب را با پلاک کوبی روی درختان وروی سامانه های مربوط (GISو...) منعکس نماید.

ماده ۱۲- به منظور حفظ،نگهداری واحیای باغات وزمین های مشجر ، شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ ونگهداری باغات خصوصی ، دستور العمل های تشویقی برای ساخت وساز محدود دراین املاک را درچارچوب قوانین وضوابط شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تهیه وتصویب نمایند.

ماده ۱۳- وزارت مسکن وشهرسازی وشهرداری ها موظفند درجهت حفظ باغات مخصوصاً درشهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است درمطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را درکاربری فضای سبز پیش بینی نمایند.

تبصره ۱- شهرداری ها وشوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا باخرید باغات محدوده شهر، بوستان های شهری در آنها احداث ودر اختیار عموم قرارگیرد.

تبصره ۲- شهرداری ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایت های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.

تبصره ۳- شهرداری ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ وگسترش فضای سبز شهررا تهیه وبه تصویب شورای اسلامی شهربرسانند.  

 

 

 

این مطالب را از دست ندهید !
ارسال نظر
    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    پر رنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | درج شکلک قرار دادن لینک URLقرار دادن آدرس محافظت شده انتخاب رنگ | اضافه کردن متن پنهان اضافه کردن نقل قول تبدیل نوشته های انتخاب شده به الفبای روسی درج spoiler
    دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *
پیامک صوتی