رنگ آمیزی جداول بلوارها و میادین و لکه گیری آسفالت به مناسبت آیام نوروز

همه ساله در روزهای پایانی سال جداول بلوارها و میادین سطح شهر بویژه در قسمت ورودی و بلوارهای اصلی شهر رنگ آمیزی میگردد که چهره زیبایی ایجاد مینماید . همچنین قسمتهایی که آسفالت آنها تخریب […]