استقبال از نوروز و آماده سازی و فضا سازی سطح شهر برای شهروندان و مسافرین نوروزی

شهرداری عشق آباد بر اساس رسالت خود همه ساله در ایام پایانی سال و نزدیکی ایام نوروز نسبت به فضاسازی سطح شهر در قالب طرح استقبال از نوروز اقدام مینماید.  در همین راستا در سال […]