اجرای پروژه خط کشی معابر و رنگ آمیزی جداول و محل عبور عابرین پیاده

با توجه به اینکه عملیات روکش آسفالت بلوار امام رضا (ع) ، خیابان حافظ ، حاشیه میدان معلم انجام گردیده بود لذا معابر موصوف فاقد خطکشی مناسب بود لذا بر اساس هماهنگیهای انجام شده و […]