شهرداران

شماره تماس مستقیم شهردار : ۰۵۶۳۲۸۵۳۳۰۰

 شماره فکس شهرداری ۰۵۶۳۲۸۵۳۲۲۰

شماره های شهرداری: ۰۵۶۳۲۸۵۳۳۰۱ الی ۰۵۶۳۲۸۵۳۳۰۳

شهردار محمود ملکی

شهرداران سابق