آگهی تمدید مزایده فروش سه قطعه زمین شهرداری عشق آباد

آگهی تمدیدمزایده سه قطعه زمین شهرداری عشق  آباد بدینوسیله باطلاع شهروندان و متقاضیان خرید زمین در شهر عشق آباد میرساند که : بنا به درخواست شهروندان محترم و به منظور اطلاعرسانی مجدد مزایده شهرداری بدینوسیله […]

آگهی مزایده فروش سه قطعه زمین شهرداری عشق آباد

آگهی مزایده سه قطعه زمین شهرداری عشق  آباد   بنا به گزارش واحد روابط عمومی شهر عشق اباد: بدینوسیله باطلاع شهروندان و متقاضیان خرید زمین در شهر عشق آباد میرساند که : شهرداری عشق آباد […]