بازدید کارشناسان محترم استانداری از واحدهای شهرداری و ارزیابی آن

با عنایت به هماهنگیها و برنامه ریزیهای انجام شده کارشناسان محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در معیت معاونت محترم مدیر کل در شهر عشق آباد حاضر و بعد از دیدار با […]

بازدید شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر از محل پروژه های در حال اجرای شهرداری

در پی هماهنگی انجام شده مهندس ملکی (شهردار عشق آباد) در معیت جناب آقای علی پور (ریاست محترم شورای اسلامی شهر عشق آباد) از محل پروژه های در حال اجرای شهرداری بازدید و عملکرد شهرداری […]